درباره ما

رمز اينكه مشتريان از ما راضي هستند اين است كه ما از خودمان ناراضي هستيم.